Работим с НЗОК
Назад до Кабинети

ЛКК /обща/

 Това е експертиза на временната неработоспособност.Общата ЛКК е с постоянен състав и в нея се включват трима специалисти: невролог , хирург  и председател - специалист по вътрешни болести с не по-малко от 5 години трудов стаж по медицина. Общата ЛКК не разглежда случаите с психични и очни заболявания и гледане и придружаване на деца до 16-годишна възраст.

Лекарската консултативна комисия освидетелства лицата:
1. за продължаване на отпуск за временна неработоспособност над 14 дни за едно или повече заболявания без прекъсване;
2. за трудоустрояване за повече от един месец;
3. за професионално ориентиране;
4. чиито болнични листове са издадени еднолично и са обжалвани;
5. когато са подали жалба срещу лекуващия лекар (лекар по дентална медицина) по повод неправилна оценка на работоспособността им и отказ да се издаде болничен лист;
6. за подготовка на документи и насочване към ТЕЛК при предхождаща временна неработоспособност;
7. (изм. – ДВ, бр. 55 от 2014 г.) за извършване на преценка по чл. 3, ал. 6 и издаване на "Медицинско удостоверение" по образец, утвърден от министъра на здравеопазването и от министъра на правосъдието;
8. за изготвяне на документи съгласно други нормативни актове.

loading...